Board Leadership Center

כניסה
פורום הדירקטורים הישראלי

פורום הדירקטורים הישראלי, KPMG סומך חייקין


Template 3

כהונה בדירקטוריון וועדותיו אינה פשוטה ומחייבת את העוסקים במלאכה להתעדכן באופן תדיר בהתפתחויות בתחומים שונים (כלכלה, משפט, עסקים, חשבונאות) על מנת לגבור על הכשלים הניצבים בפניהם בסביבה הכלכלית - אקונומית - גיאופוליטית המורכבת של ימינו.

פורום הדירקטורים הישראלי של KPMG מורכב ממארג קשרים בינלאומי רחב המספק הדרכה, מגוון מקורות ידע וכלים מקצועיים עבור דירקטורים. מטרת הפורום לעדכן ולחדש את הכישורים והידע של חבריו באופן המסייע להם למלא את תפקידם על הצד הטוב ביותר. חברי הפורום נהנים מכנסים המיועדים לכלל חברי הפורום לצד אירועים מצומצמים וממוקדים. כמו כן, פורום הדירקטורים מציע לחבריו ליהנות ממגוון פרסומים מקצועיים, עדכונים, כלים מקצועיים, סקרים והדרכות שעורך הפורום.

לקבלת מידע נוסף הנכם מוזמנים להירשם לפורום ללא כל תשלום.

נשמח לראותכם בין חברינו!


פורום הדירקטורים הישראלי, KPMG סומך חייקין

Board Leadership Center

צוות הפורום

pict
אורן גרופי
שותף, ראש פורום הדירקטורים
KPMG סומך חייקין

טלפון: 03-6848517
ogrupi@kpmg.com

רשתות חברתיות